Οι προσομοιώσεις αναπτύχθηκαν με το ολοκληρωμένο προϊόν εκπαιδευτικού λογισμικού «AgentSheets: Εκπαιδευτικό Εργαλείο ανάπτυξης αλληλεπιδραστικών προσομοιώσεων και δραστηριοτήτων για το Ελληνικό Σχολείο» στο πλαίσιο της ενότητας «Χρυσαλλίδες» του έργου «ΠΛΕΙΑΔΕΣ», ΕΠ ΚτΠ, Γ’ ΚΠΣ. Στο πλαίσιο αυτό έγινε επίσης η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σεναρίων καθώς και η διάθεση αδειών χρήσης του λογισμικού “AgentSheets” για όλο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Λίγα λόγια για το έργο

Το AgentSheets είναι ένα εργαλείο δημιουργίας προσομοιώσεων με πράκτορες, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε μια ευρεία κλίμακα χρηστών (από παιδιά μέχρι επαγγελματίες) να κατασκευάσουν τις δικές τους αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις και παιχνίδια.

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου αναπτύχθηκαν 19 εκπαιδευτικά σενάρια τα οποία απευθύνονται σε διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες και γνωστικά αντικείμενα. Τα σενάρια αυτά συνοδεύονται από προσομοιώσεις, ανεπτυγμένες εξολοκλήρου στο AgentSheets. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι προσομοιώσεις αυτές δεν αποτελούν πλήρη εξομοίωση της πραγματικότητας, ούτε την αναπαριστούν πλήρως. Οι προσομοιώσεις αναπαριστούν επιλεκτικά κάποιες διαστάσεις μιας διαδικασίας και λειτουργούν ως εκπαιδευτικά εργαλεία προσανατολισμένα στην προβολή των γνωστικών αντικειμένων που πραγματεύονται.

Ανάδοχος Φορέας Έργου Tessera Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.
Πράξη: ΠΛΕΙΑΔΕΣ: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία (2003-2007)  http://pleiades.cti.gr
Ενότητα: ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΕΣ: Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού
Τελικός Δικαιούχος (Φορέας Υλοποίησης & Επιστημονικής Παρακολούθησης του έργου): Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ.ΙΤΥ) (http://www.cti.gr/ )
Φορέας Χρηματοδότησης και Λειτουργίας: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.)
Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Μέτρο 1.2, Γ’ ΚΠΣ


Σενάριο 1 - Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα

Στη διάρκεια των έξι διδακτικών ωρών οι μαθητές αρχικά θα ασχοληθούν με την κατασκευή απλών κυκλωμάτων και το ρόλο που παίζει κάθε στοιχείο ενός τέτοιου κυκλώματος. Θα μελετήσουν πώς η μεταβολή των βολτ της μπαταρίας επιδρά στη φωτεινότητα των λαμπτήρων, ή πώς αυτή επηρεάζεται όταν προστεθούν λαμπτήρες στο κύκλωμα. Θα εκτιμήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιδράσει ένας μονωτής ή μια ασφάλεια. Επίσης, θα προχωρήσουν στην κατασκευή κυκλωμάτων, όπου θα υπάρχει σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση προκειμένου να κατανοήσουν την κίνηση του ρεύματος στην κάθε περίπτωση. Θα μελετήσουν τις μεταβολές που λαμβάνουν χώρα κάνοντας χρήση εικονικού βολτόμετρου – αμπερόμετρου και μετρώντας τα βολτ (ή τα αμπέρ) σε διάφορα σημεία του κυκλώματος (για παράδειγμα πριν, κατά και μετά τη διακλάδωση σε μια παράλληλη σύνδεση).

Μάθημα: Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο
Τάξη:E' Δημοτικού

[Εκτέλεση Applet1 ] [Εκτέλεση Applet2 ] [Εκτέλεση Applet3 ] [Σενάριο Εκπαιδευτικού ] [Φύλλο Εργασίας Μαθητή ]

Σενάριο 2 - Τροφική Αλυσίδα

Στη διάρκεια των πέντε διδακτικών ωρών οι μαθητές αρχικά θα ασχοληθούν με τη ανακάλυψη και κατανόηση των σχέσεων που διέπουν τους κρίκους μιας τροφικής αλυσίδας και πώς αυτές οι σχέσεις, ή η διατάραξη τους, μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη ενός οικοσυστήματος. Θα μελετήσουν τι συμβαίνει στους πληθυσμούς, όταν αρρωσταίνει ένας ενδιάμεσος κρίκος της αλυσίδας και πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα πράγματα, αν η αρρώστια εμφανιστεί στην κορυφή ή τη βάση της αλυσίδας. Θα διαπιστώσουν ότι καθεμιά περίπτωση έχει διαφορετικές συνέπειες στους κρίκους που είναι ακριβώς πάνω ή κάτω από τον κρίκο που έχει νοσήσει. Τέλος, θα μελετήσουν τις επιδράσεις που μπορεί να έχει η ύπαρξη υπερπληθυσμού σε έναν από τους κρίκους και θα δουν πώς οι επιδράσεις αυτές έχουν διαφορετικές συνέπειες για το σύστημα, ανάλογα με το αν ο κρίκος είναι αρχικός ή ενδιάμεσος.

Μάθημα: Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο
Τάξη:ΣΤ' Δημοτικού

[Εκτέλεση Applet ] [Σενάριο Εκπαιδευτικού ] [Φύλλο Εργασίας Μαθητή ]

Σενάριο 3 - Κίνηση μορίων στα υλικά σώματα

Η προσομοίωση του σεναρίου προσφέρει ένα εποπτικό εκπαιδευτικό βοήθημα για τη διδασκαλία του σωματιδιακού – κινητικού μοντέλου της ύλης. Με τη βοήθεια αυτής της προσομοίωσης οι μαθητές θα μάθουν να αναγνωρίζουν τον τρόπο κίνησης των μορίων στις τρεις καταστάσεις της ύλης και να ερμηνεύουν, βάσει αυτού, τη διαφορετική συμπεριφορά των στερεών, των υγρών και των αερίων.

Μάθημα: Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο
Τάξη:E' Δημοτικού

[Εκτέλεση Applet ] [Σενάριο Εκπαιδευτικού ] [Φύλλο Εργασίας Μαθητή ]

Σενάριο 4 - Μεταδοτικές ασθένειες

Στη διάρκεια των δύο διδακτικών ωρών οι μαθητές αρχικά θα ασχοληθούν με βασικούς κανόνες που συνδέουν τις μεταδοτικές ασθένειες με συγκεκριμένες συμπεριφορές. Στην πρώτη διδακτική ώρα, θα εξοικειωθούν με την ιδέα μιας μεταδοτικής ασθένειας από άνθρωπο σε άνθρωπο και πώς επιδρά ο συνωστισμός πολλών ατόμων σε ένα χώρο στην ταχύτητα μετάδοσης της ασθένειας. Θα πειραματιστούν με την εξέλιξη του φαινομένου κάτω από διαφορετικές κάθε φορά παραμέτρους, επεμβαίνοντας αντίστοιχα στα στοιχεία της προσομοίωσης. Στη δεύτερη ώρα, οι μαθητές θα ασχοληθούν με τη μετάδοση ασθενειών από τροφή σε άνθρωπο. Θα παρακολουθήσουν την εξάπλωση της ασθένειας σε σχέση με τη συχνότητα παρουσίας μολυσμένων τροφών και θα τη συγκρίνουν με την προηγούμενη περίπτωση. Η προσομοίωση περιλαμβάνει μια σειρά από μεταβλητές παραμέτρους, όπως ο αριθμός των μαθητών και ο αριθμός των σημείων όπου διατίθενται μολυσμένα τρόφιμα.

Μάθημα: Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο
Τάξη:E' Δημοτικού

[Μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο ] [Μετάδοση μέσω τροφής ] [Σενάριο Εκπαιδευτικού ] [Φύλλο Εργασίας Μαθητή ]

Σενάριο 5 - Οργάνωση Οικοσυστήματος

Στη διάρκεια των δύο διδακτικών ωρών οι μαθητές αρχικά θα ασχοληθούν με την επίδραση που έχει η εναλλαγή των εποχών στους πληθυσμούς των ζώων, όπως επίσης και την επίδραση που έχει στον πληθυσμό των ζώων μιας περιοχής η επέμβαση του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ώρα θα γίνει αναφορά στο ρυθμό αύξησης ή μείωσης ενός πληθυσμού σε σχέση με την εποχή, στο ρόλο που παίζει η διαθέσιμη ποσότητα τροφής στην αυξομείωση του πληθυσμού αυτού, όπως επίσης και η εποχή της αναπαραγωγής του συγκεκριμένου είδους. Στη δεύτερη ώρα θα μελετηθεί η επίδραση που μπορεί να έχει στο ζωικό πληθυσμό η επέμβαση του ανθρώπου (πχ οικιστική ανάπτυξη), γεγονός που περιορίζει το διαθέσιμο χώρο, άρα και τη διαθέσιμη ποσότητα τροφής.

Μάθημα: Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο
Τάξη:ΣΤ' Δημοτικού

[Εκτέλεση Applet ] [Σενάριο Εκπαιδευτικού ] [Φύλλο Εργασίας Μαθητή ]

Σενάριο 6 - Ηλεκτρομαγνητισμός

Η προσομοίωση που χρησιμοποιείται στο παρόν σενάριο παρέχει ένα πεδίο εργασίας, στο οποίο οι μαθητές μπορούν να πειραματίζονται ελεύθερα με ηλεκτρικά κυκλώματα, μαγνήτες και μαγνητικές βελόνες. Μέσα από αυτόν τον πειραματισμό, επιχειρείται η σύνδεση των ηλεκτρικών και των μαγνητικών φαινομένων, ώστε να εξηγήσουν το νόημα της έννοιας του ηλεκτρομαγνητισμού.

Μάθημα: Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο
Τάξη:ΣΤ' Δημοτικού

[Εκτέλεση Applet ] [Σενάριο Εκπαιδευτικού ] [Φύλλο Εργασίας Μαθητή ]

Σενάριο 7 - Κυκλοφοριακή Αγωγή - Διαβάσεις, Σηματοδότες

Στη διάρκεια των δυο διδακτικών ωρών οι μαθητές αρχικά θα ασχοληθούν με βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής: α) Ασφαλής κυκλοφορία στους δρόμους, β) Κανόνες που πρέπει να ακολουθούν προκειμένου να περάσουν με ασφάλεια στην απέναντι πλευρά του δρόμου στην περίπτωση που υπάρχει φανάρι, ή στην περίπτωση που υπάρχει διάβαση. γ) Κανόνες για ένα ασφαλές ταξίδι σε σχέση με τη συμπεριφορά μέσα στο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια θα ασχοληθούν με την πρώτη προσομοίωση που βασίζεται στην παραπάνω ιδέα της οδικής συμπεριφοράς. Τη δεύτερη ώρα οι μαθητές θα ασχοληθούν με κάποια από τα οδικά σήματα. Θα αντιληφθούν τη σημασία και την αναγκαιότητά τους και θα μάθουν να τα αναγνωρίζουν και να τα ερμηνεύουν, ώστε μετά να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδρομή (ως οδηγοί) στην προσομοίωση, τηρώντας τα σήματα και τους κανόνες που έμαθαν. Η προσομοίωση περιλαμβάνει μια σειρά από παραμέτρους κατά μήκος της διαδρομής: οδικά σήματα, φανάρια, τον παράγοντα καύσιμα σε σχέση με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους κλπ.

Μάθημα: Μελέτη Περιβάλλοντος
Τάξη:B' Δημοτικού

[Διαβάσεις Α ] [Διαβάσεις Β ] [Σήματα ] [Σενάριο Εκπαιδευτικού ] [Φύλλο Εργασίας Μαθητή ]

Σενάριο 8 - Καταστάσεις της ύλης

Στο παρόν σενάριο χρησιμοποιείται μια προσομοίωση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να πειραματιστούν με διάφορα υλικά σε διαφορετικές θερμοκρασίες, ώστε να διακρίνουν τις έννοιες που σχετίζονται με τις μεταβολές καταστάσεων της ύλης, όπως πήξη – τήξη, εξάτμιση – υγροποίηση και βρασμός.

Μάθημα: Μελέτη Περιβάλλοντος
Τάξη:Δ' Δημοτικού

[Εκτέλεση Applet ] [Σενάριο Εκπαιδευτικού ] [Φύλλο Εργασίας Μαθητή ]

Σενάριο 9 - Ισορροπία στα βιολογικά συστήματα

Κατά τη διάρκεια των δύο διδακτικών ωρών οι μαθητές θα ασχοληθούν με τη δυναμική κατάσταση ισορροπίας που διέπει τη λειτουργία όλων των οικοσυστημάτων. Θα μελετήσουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των οργανισμών ενός οικοσυστήματος (τροφικές – αναπαραγωγικές) και τον τρόπο που οι σχέσεις αυτές οδηγούν το οικοσύστημα σε κατάσταση ισορροπίας. Θα παρατηρήσουν το πώς επιδρά ο πληθυσμός του κάθε είδους στη διατήρηση της ισορροπίας και το πώς η ποικιλία των ειδών (βιοποικιλότητα) συμβάλλει στην ενίσχυσή της. Θα πειραματιστούν και θα αναζητήσουν τις αναλογίες εκείνες των πληθυσμών οι οποίες διατηρούν για μεγαλύτερη χρονική περίοδο την ισορροπία του οικοσυστήματος. Θα μελετήσουν τις γραφικές παραστάσεις που δείχνουν τη μεταβολή της βιομάζας για κάθε πληθυσμό. Τέλος, θα πειραματιστούν με την έκταση των μεταβολών σε ένα οικοσύστημα (πυρκαγιά) και τη σχέση τους με την ικανότητα του οικοσυστήματος να επανακάμπτει. Θα αναζητήσουν το οριακό εκείνο μέγεθος της μεταβολής που οδηγεί το οικοσύστημα σε κατάρρευση.

Μάθημα: Βιολογία
Τάξη:Γ’ Γυμνασίου

[Εκτέλεση Applet ] [Σενάριο Εκπαιδευτικού ] [Φύλλο Εργασίας Μαθητή ]

Σενάριο 10 - Ρόλος της Ενέργειας – Αποικοδόμηση

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων διδακτικών ωρών, οι μαθητές θα ασχοληθούν με τους παράγοντες που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων, δηλ. με τη συνεχή προσφορά ενέργειας, τη διανομή της σε όλους τους οργανισμούς του οικοσυστήματος και την ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών του. Για το λόγο αυτό θα διαπιστώσουν τη σημασία της φωτοσύνθεσης για την εισαγωγή ενέργειας σε ένα οικοσύστημα (υδάτινο) και την αξία των παραγωγών (φυτών, φυκών και κυανοβακτηρίων). Το φυτοπλαγκτόν στο υδάτινο οικοσύστημα είναι αυτό που στηρίζει τροφικά τον πληθυσμό του ζωοπλαγκτού, των γαρίδων, των μικρών και των μεγάλων ψαριών. Θα διαπιστώσουν την αξία της αποικοδόμησης, ώστε τα θρεπτικά συστατικά των οικοσυστημάτων να γίνονται συνεχώς διαθέσιμα στους παραγωγούς και κατά συνέπεια στους υπόλοιπους οργανισμούς μέσω των τροφικών αλυσίδων. Δίνεται επίσης ευκαιρία στους μαθητές να προσδιορίσουν τους παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγικότητα ενός υδάτινου οικοσυστήματος: τη διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών και το βάθος στο οποίο φθάνει το φως. Η προσομοίωση τους δίνει τη δυνατότητα να συσχετίσουν τα παραπάνω, παίρνοντας τιμές για τη βιομάζα των οργανισμών και της αναποικοδόμητης οργανικής ύλης σε διαφορετικά σημεία του βυθού.

Μάθημα: Βιολογία
Τάξη:Γ’ Γυμνασίου

[Εκτέλεση Applet ] [Σενάριο Εκπαιδευτικού ] [Φύλλο Εργασίας Μαθητή ]

Σενάριο 11 - Παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον του

Στο παρόν σενάριο χρησιμοποιούνται δύο προσομοιώσεις, οι οποίες μοντελοποιούν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο περιβάλλον. Η πρώτη προσομοίωση εμφανίζει την εξέλιξη ενός πληθυσμού δέντρων σε ένα δασικό οικοσύστημα. Ο μαθητής μπορεί να επέμβει αρνητικά, τοποθετώντας εμπρηστές, παράνομους υλοτόμους και εργοστάσια που προκαλούν μόλυνση. Ωστόσο, επεμβαίνει και θετικά, τοποθετώντας αντιπυρικές ζώνες προστασίας, αυξάνοντας τη φύλαξη και απομακρύνοντας τα εργοστάσια. Η δεύτερη προσομοίωση εμφανίζει με αφαιρετικό τρόπο το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι μαθητές μπορούν να δουν την επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα, ενός από τα πιο γνωστά από τα λεγόμενα «αέρια του θερμοκηπίου» στην αύξηση της θερμοκρασίας της Γης.

Μάθημα: Βιολογία
Τάξη:Γ’ Γυμνασίου

[Παρεμβάσεις του ανθρώπου στο δάσος ] [Φαινόμενο θερμοκηπίου ] [Σενάριο Εκπαιδευτικού ] [Φύλλο Εργασίας Μαθητή ]

Σενάριο 12 - Μεντελική Κληρονομικότητα – Γενετική ποικιλότητα

Το σενάριο ακολουθεί τη μέθοδο της ανακαλυπτικής μάθησης, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα προσομοιώσεων που προσφέρει το Agentsheets. Στα πρώτα μαθήματα οι μαθητές θα προσπαθήσουν να αναπαράγουν τα πειράματα του Μέντελ και να καταλήξουν οι ίδιοι στους δύο γνωστούς νόμους της κληρονομικότητας, μέσα από τη διερεύνηση και την ανακάλυψη. Στη συνέχεια, θα τους δοθεί η δυνατότητα να πειραματιστούν με μονοϋβριδικές διασταυρώσεις και να εξοικειωθούν με τον τρόπο που εκδηλώνονται οι ανθρώπινες ομάδες αίματος.

Μάθημα: Βιολογία
Τάξη:Γ’ Γυμνασίου

[1ο Πείραμα του Μέντελ ] [2o Πείραμα του Μέντελ ] [Mονοϋβριδικές διασταυρώσεις ] [Μεντελική κληρονομικότητα στους ανθρώπινους οργανισμούς ] [Ομάδες Αίματος ] [Σενάριο Εκπαιδευτικού ] [Φύλλο Εργασίας Μαθητή ]

Σενάριο 13 - Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ

Δίνονται στους μαθητές δύο οντότητες ως απλές εικόνες, ένα Ρομπότ και ένα Τούβλο. Οι μαθητές καλούνται να δώσουν μέσα από μικρά προγράμματα ζωή στην οντότητα Ρομπότ, έτσι ώστε να μπορεί να φέρει σε πέρας μια αποστολή που έχει να κάνει με διάφορα εμπόδια, κατασκευασμένα από την οντότητα Τούβλο (Εικόνα 13-1). Σε κάθε βήμα του σεναρίου τα εμπόδια γίνονται όλο και πιο δύσκολα και κατά συνέπεια, ο κώδικας που έχουν γράψει οι μαθητές για το Ρομπότ θα πρέπει να βελτιώνεται. Απλές προγραμματιστικές δομές, όπως η δομή ελέγχου Αν .. Τότε, και η επανάληψη είναι αρκετές για την υλοποίηση των προγραμμάτων από τους μαθητές. Δίνεται κυρίως βαρύτητα στην επινόηση του Αλγορίθμου και στην πρόβλεψη όλων των ενδεχομένων παρά στην ίδια τη γλώσσα.

Μάθημα: Πληροφορική
Τάξη:Γ’ Γυμνασίου

[Ρομπότ 1 ] [Ρομπότ 2 ] [Ρομπότ 3A ] [Ρομπότ 3B ] [Ρομπότ 3Γ ] [Κώδικας 1 ] [Κώδικας 2 ] [Κώδικας 3 ] [Σενάριο Εκπαιδευτικού ] [Φύλλο Εργασίας Μαθητή ]

Σενάριο 14 - Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή

Η παρούσα δραστηριότητα αποτελεί συνέχεια της δραστηριότητας Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ. Οι μαθητές, αφού έχουν εξοικειωθεί με το περιβάλλον προγραμματισμού και τα βασικά δομικά στοιχεία της γλώσσας καλούνται να εφοδιάσουν το Ρομπότ με νέες δυνατότητες κίνησης, καταγραφής και υπολογισμών. Το Ρομπότ θα πρέπει να κινείται σε μια οροθετημένη περιοχή με τρία διαφορετικά είδη καλλιεργειών, χωροθετημένα σε τυχαία και μη κανονικά σχήματα. Σκοπός της αποστολής του Ρομπότ είναι να σαρώσει όλη την οροθετημένη περιοχή και να υπολογίσει το σύνολο της έκτασης που καταλαμβάνει η κάθε καλλιέργεια.

Μάθημα: Πληροφορική
Τάξη:Γ’ Γυμνασίου

[Εκτέλεση Applet ] [Κώδικας ] [Σενάριο Εκπαιδευτικού ] [Φύλλο Εργασίας Μαθητή ]

Σενάριο 15 - Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Στα πλαίσια της εργασίας θα επιχειρηθεί η κατασκευή ενός Ενεργού Μετεωρολογικού Χάρτη. Η βασική ιδέα είναι η χρωματική απεικόνιση των θερμοκρασιών σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης πάνω σε ένα χάρτη. Στην πραγματικότητα, οι θερμοκρασίες καθώς και άλλα μετεωρολογικά στοιχεία καταγράφονται από χιλιάδες σταθμούς σε όλο τον κόσμο. Τα δεδομένα αυτής της καταγραφής υπάρχουν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο, από διάφορες ιστοσελίδες και αφορούν μετρήσεις που γίνονται σε πραγματικό χρόνο.

Μάθημα: Πληροφορική
Τάξη:A’ Λυκείου

[Εκτέλεση Applet ] [Κώδικας ] [Σενάριο Εκπαιδευτικού ] [Φύλλο Εργασίας Μαθητή ]

Σενάριο 16 - Ο κόσμος του Robby

Στo πλαίσιo της εργασίας, οι μαθητές καλούνται να προγραμματίσουν μία εφαρμογή που παραπέμπει σε παιχνίδι. Ο κεντρικός ήρωας είναι ο Robby και κινείται σε ένα πεδίο δράσης, όπου αλληλεπιδρά με διάφορες άλλες οντότητες. Στη διάρκεια της διαδρομής του, ο ήρωας μπορεί να συλλέξει πετράδια που του δίνουν πόντους. Το πεδίο κίνησης όμως εγκυμονεί κινδύνους για αυτόν, αφού σε διάφορες θέσεις υπάρχουν παγίδες που ενεργοποιούνται για σύντομο χρονικό διάστημα. Αν κατά το διάστημα αυτό ο ήρωας βρεθεί σε κάποια από αυτές τις θέσεις- παγίδες, το παιχνίδι τερματίζεται με αποτυχία. Σκοπός του Robby είναι να φτάσει στην έξοδο με όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους.

Μάθημα: Πληροφορική
Τάξη:A’ Λυκείου

[Εκτέλεση Applet ] [Κώδικας ] [Σενάριο Εκπαιδευτικού ] [Φύλλο Εργασίας Μαθητή ]

Σενάριο 17 - Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Στο πλαίσιο της εργασίας, οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν ένα γνωστό παιχνίδι μνήμης. Η οθόνη δράσης περιλαμβάνει έναν πίνακα χωρισμένο σε 16 κελιά. Τα κελιά αυτά περιέχουν εικόνες από διάφορα κοχύλια. Κάθε κοχύλι επαναλαμβάνεται δύο φορές, σε τυχαία σημεία. Οι απεικονίσεις είναι καλυμμένες αρχικά και μόνο όταν ο χρήστης κάνει κλικ με το ποντίκι σε κάποιο κελί αποκαλύπτει την κρυμμένη εικόνα.

Μάθημα: Πληροφορική
Τάξη:Β’ Λυκείου

[Εκτέλεση Applet ] [Κώδικας ] [Σενάριο Εκπαιδευτικού ] [Φύλλο Εργασίας Μαθητή ]

Σενάριο 18 - Ραβδογράμματα Πληθυσμού Χωρών

Στο πλαίσιο της εργασίας, οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν ένα γνωστό παιχνίδι μνήμης. Η οθόνη δράσης περιλαμβάνει έναν πίνακα χωρισμένο σε 16 κελιά. Τα κελιά αυτά περιέχουν εικόνες από διάφορα κοχύλια. Κάθε κοχύλι επαναλαμβάνεται δύο φορές, σε τυχαία σημεία. Οι απεικονίσεις είναι καλυμμένες αρχικά και μόνο όταν ο χρήστης κάνει κλικ με το ποντίκι σε κάποιο κελί αποκαλύπτει την κρυμμένη εικόνα.

Μάθημα: Πληροφορική
Τάξη:Γ’ Λυκείου

[Εκτέλεση Applet ] [Κώδικας ] [Σενάριο Εκπαιδευτικού ] [Φύλλο Εργασίας Μαθητή ]

Σενάριο 19 - Το πρόβλημα με τις 8 Βασίλισσες

Η βασική ιδέα του σεναρίου είναι ο σχεδιασμός της λύσης ενός γνωστού, πραγματικού προβλήματος, σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα με το οποίο θα ασχοληθούν οι μαθητές είναι το «Πρόβλημα με τις 8 Βασίλισσες». Αρχικά, οι μαθητές καλούνται να τοποθετήσουν 8 Βασίλισσες σε μια πραγματική σκακιέρα 8χ8, με τέτοιο τρόπο, ώστε καμία Βασίλισσα να μην απειλείται από κάποια άλλη. Αφού εντοπίσουν τις αντικειμενικές δυσκολίες της λύσης, χρησιμοποιούν το προγραμματιστικό περιβάλλον για να κατασκευάσουν αρχικά μια έξυπνη σκακιέρα, που θα τους απαλλάξει από την προσπάθεια ελέγχου της ορθότητας της λύσης που αντιμετώπισαν στην απόπειρα τους να λύσουν το πρόβλημα στην πραγματική σκακιέρα.

Μάθημα: Πληροφορική
Τάξη:Γ’ Λυκείου

[Εκτέλεση Applet ] [Κώδικας ] [Σενάριο Εκπαιδευτικού ] [Φύλλο Εργασίας Μαθητή ]